Bel ons voor advies +32 483 24 69 01

Verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen

2. Aanbod en bestelling

3. Betaling

4. Bevestiging en bestelling

5. Levering

6. Retour/Verzakingsrecht

7. Afmetingen

8. Informatievoorziening

9. Garantie

10. Handtekening en bewijs

11. Aansprakelijkheid voor gebruik website

12. Bescherming van de privacy

13. Intellectuele eigendom

14. Bevoegdheid en toepasselijk recht

1. Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van de NV LICHTFORUM met ondernemingsnummer BE0407.212.136 en maatschappelijke zetel te Rijksweg 67a 2870 Puurs( hierna ‘ de verkoper ‘ genoemd ). De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een bestelling via een webshop van NV LICHTFORUM wordt geplaatst.

Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Minderjarigen of andere handelingsonbekwame dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moeten invullen, dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen, zoniet wordt de bestelling niet aanvaard. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 12 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden gepubliceerd als op de keerzijde van de factuur zijn afgedrukt. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. 

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en factuur werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantendienst ingeval van onduidelijkheid.
 

2. Aanbod en bestelling

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via een webshop van NV LICHTFORUM.

De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd cfr. overeenkomstig art. 10.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of annuleren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.  Alsook door de gevolgen van foutieve prijzen veroorzaakt door de internetserver of door hackers, computervirussen etc. kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met de klantendienst via het contactformulier, e-mail of telefoon. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

3. Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW met uitzondering voor intracommunautaire zendingen aan houders van een BTW-nummer, waar een BTW-tarief van 0% geldt. De klant staat zelf in voor de juistheid van het doorgegeven BTW-nummer.

Diverse taxen zoals Recupel, Bebat en etc zijn steeds inbegrepen in de prijs en niet aftrekbaar voor export.

Voor levering in België, Nederland  en Luxemburg zijn de prijzen inclusief leveringskosten vanaf €1000. De kosten voor verzending bij een bedrag lager dan €1000 bedragen de verzendkosten €8.

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden : Maestro, Visa, Mastercard, Bancontact of Ideal.

4. Bevestiging bestelling

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

5. Levering

Levering is voorlopig enkel mogelijk in volgende landen : België, Nederland, Luxemburg. De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres, door afhaling in een postpunt of postkantoor indien het pakket het toelaat. In andere gevallen gebeurd de levering via een koerier. Levering in andere landen gebeurt op het door de klant opgegeven adres en bij een intracommunautaire zending op het facturatieadres.

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. Bij al onze artikelen staat de levertijd vermeld of op voorraad. Indien de door u bestelde artikelen op voorraad zijn wordt uw bestelling binnen 8 werkdagen bezorgd.
Indien een product uitverkocht is en niet meer na te leveren is vervalt de koopovereenkomst. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid. Behalve bij overschrijding van 30 dagen van de vooropgestelde levertermijn kan de bestelling ontbonden worden zelfs bij maatproducten.

De werkdagen van onze verzendafdeling zijn: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag buiten wettelijke feestdagen.

De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.
 

6. Retour

Art. 46 Wet Marktpraktijken :

‘De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed’.

Elk besteld artikel kan binnen veertien kalenderdagen worden teruggezonden op kosten van de klant naar het volgend retouradres NV LICHTFORUM  Rijksweg 67a 2870 Puurs België. Het artikel dient verzonden te worden in de originele buitenverpakking en binnenverpakking en deugdelijke omverpakking samen met de factuur. De klant wordt  binnen 10 werkdagen terugbetaald uitgezonderd de kosten voor terugzending en  kosten die aangerekend werden voor verzendingen van bestellingen lager dan 50€.

Eventuele andere kosten gemaakt voor verzending zijn ten laste van de klant.

Geen enkele bestelling kan worden geannuleerd, tenzij schriftelijk binnen de 8 dagen na de bevestiging van de bestelling en op voorwaarde dat het niet gaat om volgende producten: 
a. producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
b. producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn. Daar verschillende producten door de fabrikant pas aangemaakt worden bij bestelling.

Dit word op voorhand vermeld bij het artikel en op de bestelling. 

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald op dezelfde wijze als de klant betaling uitvoerde.

7. Afmetingen

De afmetingen genoemd bij onze artikelen zijn globale maten en kunnen enigszins afwijken.
Plafondopeningen (zaag diameters) van inbouwtoestellen zijn globaal en dienen slechts ter indicatie.
Wij raden u daarom aan om pas openingen te maken wanneer u de bestelde inbouwtoestellen in bezit heeft.


8. Informatievoorziening

De tips, levertijden, artikelomschrijvingen en verdere informatie op onze site wordt met zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onzorgvuldigheden in deze teksten.
Tevens worden onze artikelen continu vernieuwd en kan het dus voorkomen dat het artikel enigszins afwijkt van eenzelfde artikel wat reeds eerder bij ons is aangeschaft.
De levertijden van artikelen die zijn uitverkocht worden zo zorgvuldig mogelijk ingeschat met gegevens afkomstig van de fabrikant die de artikelen produceren, maar kunnen uitlopen door omstandigheden waar wij helaas geen grip op hebben.
Wij hebben wel de plicht om veelvuldig met deze fabrieken te communiceren zodat wij de informatie op onze site kunnen updaten.
 

9. Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de 2 dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: NV LICHTFORUM  Rijksweg 67a 2870 Puurs België of via een bericht op de contactpagina van de webshop of via mail naar info@lichtweb.be.  Vervolgens zal er samen naar een oplossing gezocht worden. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper draagt die de kosten van verzending via post vanuit de Benelux als de klacht gerechtvaardigd is.  Dit door terugstorting van de gemaakte kosten voor terugzending via post. Indien het pakket te groot of met een te hoog gewicht niet door de post kan verzonden worden zorgen wij voor de afhaalopdracht.  

De verkoper garandeert dat elk door haar geleverd verlichtingsarmatuur voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik, gebreken optreden in of aan het artikel worden die door ons binnen de garantieperiode kosteloos hersteld of vervangen.

Glaswerk en gratis meegeleverde en bijgevoegde batterijen en/of lichtbronnen zoals gloeilampen, halogeenlampen, TL buizen, energiezuinige lampen en LED lampen vallen niet onder de garantie behalve als dit aangegeven is bij het artikel.

De verzendkosten komen, indien de klacht gegrond is, binnen de garantietermijn voor rekening van verkoper.

De verkoper stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en verzenden.

U krijgt 2 jaar garantie op uw aankoop, uitsluitend op vertoon van de factuur of kassabon. Een hogere garantie aangegeven op de webshop is een fabrieksgarantie.
Bij vervangingen onder garanties blijft de oorspronkelijke aankoopdatum bepalend voor de garantietermijn.

Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:
- veranderingen in of aan het artikel door u of derden zijn aangebracht,
- gebreken die zijn ontstaan door onoordeelkundig gebruik of enig ander gebruik waarvoor het artikel is bedoeld,
- beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid,
- van buiten komend onheil zoals blikseminslag, blikseminductie etc,
- oververhitting door gebruik van een te hoog wattage gloei- of halogeenlamp,
- blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude,

Indirecte kosten, veroorzaakt door het buiten bedrijf zijn van het defecte artikel of het moeten verwijderen en weer moeten aanbrengen door u zelf of door derden, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een aanvaard gebrek  wordt kosteloos vervangen of hersteld.  Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of terug te betalen.

10.  Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Bij een eerste online bestelling of reservatie dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling of reservatie te plaatsen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

11. Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

12. Bescherming van de privacy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling moeten wij natuurlijk wel uw gegevens gebruiken voor de verzending aangezien we deze anders niet kunnen verzenden alsook voor de betaling via de betalingsverwerker.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de klantendienst van de verkoper. De klant kan zelf zijn gegevens wijzigen via zijn accountprofiel of uitschrijven bij elke ontvangen e-mail.

13. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.
Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

14. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Mechelen en desgevallend het Hof van Beroep te Antwerpen bevoegd.